Статут


У складу са одредбама чл.12 и чл.78 Закона оудружењима(Службени лист РС,бр.51/09),и чл.22 Статута Савеза организацијебубрежних инвалида Р.Србије усвојеног на Оснивачкој скупштини Савеза05.02.2006.год.,Скупштина Савеза,на свом заседању 18.04.2010.год.,усваја

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

                 

Члан 1

Статут Савеза организација бубрежних инвалидаРепублике Србије ( у даљем тексту: Савез ) је основни општи акт Савеза којим серегулише: назив, седиште и област остваривања циљева, циљеви и задаци деловања, унутрашња организација, органи и чланство у Савезу, права, обавезе иодговорности чланица Савеза, начин избора и рада носилаца функција у Савезу,заступање и представљање Савеза у односима према трећим лицима, вршење надзоранад радом изабраних органа, начин стицања и располагања средствима Савеза,начин доношења одлуке о престанку рада Савеза и располагање средствима наконпрестанка рада, удруживање у друге облике организовања, начин остваривањајавности рада, доношење измена и допуна Статута и других општих аката Савеза,као и друге одредбе од значаја за рад и деловање Савеза.

Члан 2

 

 

Савез је удружење грађана.

Савез је добровољна, јединствена, самостална, невладина, непрофитна, социјално-хуманитарна oрганизација особа са инвалидитетом, која окупља слободно удруженеорганизације бубрежних болесника, особе нахемодијализи, трансплантиране, бубрежне инвалиде на перитонеумској и кућнојдијализи и хроничне бубрежне инвалиде на територији Републике Србије.

Члан 3

Основни облик организовања чланства су свеорганизације бубрежних инвалида са статусом правног лица са територијеРепублике Србије, чији је начин рада и деловања  уређен њиховим статутима и чије одредбе су ускладу са одредбама овога Статута.

Члан 4

Рад Савеза је јаван.

Савез делује на територији Републике Србије.

Члан 5

Назив Савеза је: САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА БУБРЕЖНИХИНВАЛИДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

Седиште Савеза је у Новом Београду, улицаГандијева, број 89, блок 64.

Члан 6

Савез имастатус правног лица са свим правима, одговорностима иобавезама утврђеним Законом о удружењима и другим прописима који уређујуправила деловања правних лица.

Члан 7

Савез представља Извршни одбор као колективниизвршни орган Савеза, а заступа га, у односима према трећим лицима, изабранипредседник Савеза.

Члан 8

 

Савез има печат округлог облика. На спољашњемободу  печата исписан је пун називСавеза: Савез организација бубрежних инвалида Републике Србије, на српскомјезику, ћириличним писмом.

Савез има свој амблем који указује на деловањеСавеза. За пријем и отпремање поште, аката и докумената Савез користи  штамбиљ четвртастог облика.

II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САВЕЗА

Члан 9

Савез јесамосталан у остваривању својих циљева и задатака.

Савез у остваривању својих циљева обављаследеће:

-прикупља податке о свим бубрежним болесницима на територији Републике Србије,

-обједињује и координира рад са свим организацијама бубрежних инвалида састатусом правног лица на територији Републике Србије,

– радина унапређењу права у области социјалне, здравствене и правне заштите и сигурностисвојих чланова,

– иницира, помаже и прати рад научних скуповаи предавања на тему нефропатије, дијализе и

трансплантације,

– прати резултате у области истраживачкограда, као и развој и примену савремених метода

лечења,

– пратии проучава све законе и друге прописе у циљу заштите права чланства,

– пратии проучава проблематику обољења, како у земљи, тако и у иностранству,

– успостављавезе и шири сарадњу  са сродниморганизацијама у земљи и иностранству,

-организује и пружа помоћ организацијама чланицама, око програма дијализе ванместа боравка, ( путовања, одмори),

– иницира активности у вези обезбеђивањаопреме, потрошног материјала и лекова,

– сарађује садијализним центрима, фондовима здравственог осигурања и другим     организацијама и институцијама, окопобољшања услова и стандарда дијализа,

– и спроводи све друге активности које доприносеквалитетнијем и садржајнијем  раду Савезаа у складу са одредбама овог Статута.

Члан 10

У извршавању постојећих циљева Савез сарађујеса надлежним органима и институцијама, установама и организацијама, Министарствомрада и социјалне политике Републике Србије, Министарством здравља, Републичким заводом за здравствено осигурањекао и предузећима, верским заједницама и удружењима грађана.

III ЧЛАНСТВО САВЕЗА

Члан 11

Чланице Савеза су све организације бубрежнихинвалида са статусом правног лица на територији Републике Србије.

Чланице Савеза имају права идужности утврђене овим Статутом.

Свако удружење регистровано натериторији Р.Србије, које окупља бубрежне инвалиде, може бити чланица Савеза, на основу слободно изражене воље.

Чланице су самосталне у свом радуи раде у складу са својим статутом и другим општим актима.

Члан 12

У чланицама Савеза, чланови могу бити лицакоја прихватају одредбе Статута чланице, без обзира на пол, расу, политичкуопредељеност и вероисповест, а њихово чланство је засновано на добровољној базиу циљу заштите интереса особа са инвалидитетом.

Члан 13

Чланице Савеза могу бити:

–         редовне,

–         придружене,

–         помажућеи

–         почасне.

Редовне чланице су све организације бубрежнихинвалида са статусом правног лица на територији Републике Србије, чије чланствона основу слободно изражене воље прихвата Статут и програм Савеза.

Редовне чланице су и организације родитељадеце дијализираних, трансплантираних и хроничних бубрежних болесника.

Придружене чланице могу битиорганизације пацијената дијализних центара без статуса правног лица.

Помажуће чланице могу бити правнаи физичка лица која на известан начин доприносе спровођењу програмскихактивности Савеза. Помажуће чланице немају право учешћа у раду органа Савеза.

Почасне чланице су правна илифизичка лица чији је допринос у раду и деловању Савеза утврђен као изузетан, ао чему одлуку доноси Извршни одбор. Оне, такође, немају право учешћа у радуоргана Савеза.

Право гласа на Скупштини Савеза имају самоделегати редовних чланица Савеза.

Члан 14

Дужности чланица Савеза су да:

– поштују Статут, одлуке и другаакта Савеза,

– чувају углед Савеза каоорганизације особа са инвалидитетом.

– у међусобним односима негују и развијајусолидарност и хуманост,

– се несебично залажу за остваривање циљева изадатака Савеза,

– се међусобно договарају, усаглашавајуставове о свим битним питањима за рад Савеза и његових органа,

– спроводе одлуке Савеза и његових органа.

Члан 15

Редовне чланице Савеза имају правода:

– преко својих представникаучествују у деловању и раду Савеза,

– бирају и буду бирани у органе и телаСавеза,

– врше опозив својих представникау органе и тела Савеза сопственом одлуком или на захтев органа Савеза,

– на начелима узајамности иравноправности учествују у доношењу и извршавању програма рада Савеза,

– дају предлоге, мишљења ипримедбе на рад органа Савеза,

– преко органа Савеза дајуиницијативе за унапређење здравствене, социјалне и других видова заштитебубрежних инвалида,

– у решавању здравствених,социјалних, правних и других проблема захтевају помоћ и подршку Савеза, и

– буду благовремено информисане ораду Савеза и његових органа.

Члан 16

Чланство чланица у Савезу престаје:

–         иступањем,

–         искључењем

–         престанкомрада организације,чланице Савеза,

–         престанкомрада Савеза.

Сматрасе да је чланица иступила из Савеза ако о томе обавести Извршни одбор Савезадоставњаљем оверене и потписане Одлуке о иступању, или Одлуке о престанку радаорганизације.

Чланица се искључује из Савеза:

– ако грубоповреди одредбе овог Статута,

– ако својим радом  угрожава реализацију  циљева и задатака Савеза,

– уколико, због неоправданих разлога, годину данане учествује у раду Савеза,

– ако делује противно законским одредбама оматеријално финансијском пословању, а на основу извештаја надлежног државногоргана.

– ако својим деловањем  наноси материјалну и моралну штету Савезу.

Уколико чланица, у периоду од 6 месеци, на учествујеактивно у раду Савеза, чланство мирује шест месеци, с тим да је Савез уовом  периоду обавезан да пружи стручну  и сваку другу врсту помоћи,  у процесу рада и активирања чланице.

Поступак за искључење покреће Извршни одбородлуком већине од укупног броја чланова ИО.

Првостепену одлуку доноси Извршни одбор. Онасе доноси већином гласова чланова ИО и мора да садржи поуку о правном леку.

На ову одлуку чланица има право приговораСкупштини Савеза у року од 30 дана од добијања првостепене одлуке.

Коначну одлуку доноси Скупштина у року од 30дана од доношења првостепенe

        Члан 17

Чланови-представници чланица, на функцијама уорганима Савеза могу бити искључени:

– ако грубо повреде одредбе овог Статута,

– ако недоличним понашањем ремете  рад органа Савеза,

– ако својим радом и понашањем угрожавају реализацијуциљева и задатака органа Савеза.

Одлуку о искључењу доноси Извршни одборСавеза. Одлука садржи поуку о правном леку, приговор на одлуку се упућујеСкупштини Савеза у року од 15 дана од пријема одлуке. Право приговора имајучлан и организација која га је делегирала. Одлука Скупштине је коначна.

Члан 18

Савез, по потреби, може да  формира радна тела, комисије и секције.

Одлукуо томе доноси Извршни одбор.

Тако  формирана тела немају статус правног лица,односно немају својство органа управљања Савеза, и њихова функција је дапомогну у  реализацији планскипостављених програмских активности Савеза.

IV ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ САВЕЗА

 

Члан 19

Организација, састав и начин рада органа итела, уважавајући заступљеност чланица Савеза са статусом правног лица,општинског, међуопштинског и републичког нивоа, утврђује се уз пунообезбеђивање равноправности и узајамно поштовање права и обавеза чланицаСавеза.

Члан 20

Органи Савеза су:

– Скупштина,

– Извршни одбор и

– Надзорни одбор.

Мандат представника у органима Савеза трајечетири године, са  правом поновног избораза још један мандатни период.

Мандат може да престане и пре истека рока изпретходног става:

–         подношењемоставке и

–         опозивомод стране организације која га је изабрaла

Члан 21

СКУПШТИНА је највиши орган рада и деловања Савеза.Чине је представници изабрани у чланицама Савеза и то на сваких 100 члановаједне чланице бира се један представник или његов заменик.

Чланице које имају мање од 100 члановаделегирају једног представника за Скупштину или његовог заменика. Представникеза Скупштину Савеза бира Скупштина чланице.

Члан 22

Надлежности Скупштине Савеза су да:

– доноси Статут Савеза и усвајаизмене и допуне истог,

– разматра и усваја финансијскиплан, извештаје и програме рада,

– разматра и усваја извештај ораду и финансијски извештај за протекли период,

– усваја Пословник о радуСкупштине и друга нормативна акта,

– бира радно председништво засваку седницу Скупштине,

– расписује изборе за органеСавеза,

– верификује мандате члановаСкупштине,

– бира чланове Извршног иНадзорног одбора,

– бира  председника и два потпредседника и секретараСавеза,

– проглашава почасне члановеСавеза,

– доноси одлуке у другостепеномпоступку, по основу приговора и жалби,

– одлучује о додели признањаСавеза заслужним појединцима, институцијама и организацијама,

– одлучује о приступању  у међународним савезима и организацијама и бира представнике у те савезе,

– одлучује о престанку рада Савезаи доноси одлуку о располагању имовином Савеза у случају престанка рада,

– врши друге послове у складу саЗаконом, овим Статутом и другим општим актима Савеза.

Члан 23

Скупштина ради у седницама, које се одржавајунајмање једном годишње, а по потреби и чешће.

Седницом Скупштине руководи председникСкупштине, који се бира на седници Скупштине

и два члана председништва, који се бирају засваку седницу Скупштине.

Мандат председника Скупштине је 4 године, саправом  избора на још један мандат.

Мандат члана Скупштине траје 4 године, саправом поновног избора на још један мандат.

Седница Скупштине се може сазвати закључкомИзвршног одбора, Надзорног одбора или на захтев 1/3 чланова Скупштине.

Позив за седницу се упућује најмање седам данапре одржавања седнице.

Скупштина Савеза пуноважно одлучује акоседници присуствује више од 50% + 1 уписаних представника у списак члановаСкупштине, а одлуке се доносе већином гласова чланова Скупштине, осим када сеодлучује о доношењу измена и допуна Статута, када је потребна већина гласоваукупног броја чланова Скупштине.

Члан 24

Одлучивање у Скупштини је јавно, сем услучајевима када Скупштина одлучи да се гласа  на други начин.

О раду Скупштине води се записник који мора дасадржи податке о  датуму, времену и местуодржавања, имена присутних и одсутних чланова, одлуке, закључке као и времезавршетка седнице.

Записник потписују председавајући и записничаркао и два оверивача. Исти се доставља члановима најкасније у року од 14  дана.

Записник усваја Скупштина на наредној седници.

Ближе одредбе о раду Скупштине утврђују сеПословником о раду Скупштине.

Члан 25

ИЗВРШНИ ОДБОР је оперативни извршни орган Савезаи управља радом Савеза између две седнице Скупштине.

У Извршном одбору остварује се принципколективног рада, одлучивања и одговорности.

Чланове Извршног одбора бира Скупштина из свогсастава.

Извршни одбор сачињава 11 чланова, који међусобом бирају председника Извршног одбора.

Сваки члан ИО има свог заменика који га мења услучају спречености.

Председник Извршног одбора замењујеПредседника Савеза када је он одсутан.

Одлуке Извршног одбора се доносе већиномгласова од укупног броја чланова који чине ИО.

Извршни одбор заседа најмање једном у тримесеца, а по потреби и чешће. Седнице Извршног одбора сазива ПредседникИзвршног одбора или његов заменик.

Чланови Извршног одбора су за свој рад одговорниСкупштини Савеза.

Мандат члана ИО је 4 године са правом поновногбирања на још један мандат.

Члан 26

Извршни одбор врши следеће послове:

– руководи радом Савеза између две седницеСкупштине,

– бира председника Извршног одбора,

– спроводи одлуке и закључке Скупштине,

– припрема и утврђује предлоге аката коједоноси Скупштина,

– припрема седнице Скупштине и утврђујепредлог дневног реда,

– предлаже програм рада и финансијски планСавеза уз верификацију Скупштине,

– подноси Скупштини годишњи извештај о раду ифинансијски извештај уз верификацију Скупштине,

– покреће, усмерава и усклађује заједничкеактивности са својим чланицама,

-управља имовином Савеза у складу са одлукамаСкупштине Савеза,

– одлучује по захтевима и другим представкамачланица у првом степену,

-припрема и предлаже нормативна акта Савеза и

– обавља друге послове по овлашћењу Скупштинекојој је и одговоран.

Члан 27

НАДЗОРНИ ОДБОР бира Скупштина из редова својихчланова, или пак спољних сарадника, стручњака за финансијско пословање, а напредлог чланица Скупштине.

Надзорни одбор је састављен од три члана  који имају своје заменике.

Седницу Надзорног одбора сазива и њомеруководи председник Одбора, који се бира из редова чланова Одбора, а у његовојодсутности замењује га члан кога Одбор одреди.

Надзорни одбор доноси одлуке простом  већином гласова.

Чланове Надзорног одбора бира Скупштина Савезајавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова.

Мандат члана НО је 4 године, са правомпоновног бирања на још један мандат.

Члан 28

Надзорни одбор разматра и врши надзор:

– над правилном применом одредаба Статута идругих аката Савеза,

– над материјалним и финансијским пословањемСавеза,

– над остваривањем права чланица Савеза,

– над законитом применом аката Савеза,

– над располагањем, коришћењем и прибављањемсредстава за рад Савеза и

– обавља друге послове надзора у складу саСтатутом.

Члан 29

Надзорни одбор подноси Извештај о раду иодговоран је Скупштини. Извештај о раду подноси једном годишње.

Надзорни одбор се састаје једном годишње.

При вршењу надзора, Надзорном одбору се, назахтев, морају ставити на увид сви потребни подаци и документа.

О уоченим негативностима и незаконитостима, Надзорниодбор обавештава Извршни одбор и Скупштину Савеза.

Члан 30

ПРЕДСЕДНИК  И ПОТПРЕДСЕДНИК

 

ПРЕДСЕДНИК Савеза је лице овлашћено заматеријално-финансијско пословања Савеза.

Председник  заступа и представља Савез  према трећим лицима.

Председника бира и именује Скупштина Савеза,на период од четири године, са правом поновног избора за још један мандатнипериод.

Један од два Потпредседника Савеза замењујеПредседника у случају његове спречености и има сва права и одговорности као иПредседник.

Потпредседнике бира и именује Скупштина Савеза,на период од четири године, са правом поновног избора за још један мандатнипериод.

Председник и Потпредседник Савеза за свој радодговарају Скупштини Савеза.

Члан 31

СЕКРЕТАР Савеза се бира из редова члановаСкупштине већином гласова укупног броја чланова Скупштине.

Секретар Савеза помаже у реализацији одлука изакључака са седница органа Савеза, сарађује са надлежним државним и локалниминституцијама и органима, стара се о поштовању јавности рада Савеза, сарађујеса чланицама Савеза.

Мандат секретара Савеза је 4 године са правомбирања на још један мандат.

V ОБАВЉАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ  ПОСЛОВА У САВЕЗУ

 

                                                                         Члан 32

 

За  обављање административних послова Савеза је ангажован ИЗВРШИЛАЦ послова.

Извршилац послова:

-помаже органима у припреми седница,

-ажурира документацију,

-завршава административне послове за које гаовлашћује ИО.

Извршилац послова је плаћено лице, које сефинансира од стране Савеза и ангажује према потребама и могућностима Савеза.

 

VI ЈАВНОСТ У РАДУ САВЕЗА

 

Члан 33

Рад Савеза је јаван.

Јавност у раду Савеза се обезбеђуједостављањем позива и материјала за седнице Скупштине, Извршног одбора иНадзорног одбора, давањем информација у средствима јавног информисања, одржавањемседница органа Савеза, одржавањем стручних скупова и другим облицима оглашавањарада Савеза.

Оглашавање јавности о раду Савеза може сеограничити када то налаже општи интерес, или када се разматрају материјалиповерљиве природе који се према општем акту Савеза и Закона сматрају пословномтајном.

Члан 34

За спровођење и поштовање одредаба Статута увези јавности рада Савеза, одговорни су председник и секретар Савеза.

 

 

 

VI I СРЕДСТВА И ИМОВИНА САВЕЗА

 

Члан 35

Савез може стицати средства, односно одређенаправа на средствима, и та средства користити  за остваривање својих циљева утврђених Статутом и њима располагати сагласно Статуту и Закону.

Члан 36

Средства за рад Савез стиче:

-из средстава која су у складу са Законом о играма на срећу а преко надлежног Министарства рада и социјалне политикеР.Србије,

– путем донација од донатора и спонзора,

– путем легата и других доброчиних аката,

– путем других законом дозвољених извора стицања.

Члан 37

За остваривање својих циљева Савез можестицати ствари, новчана средства и материјална права.

Савез односно његови органи користе средства ускладу са њиховом природом и наменом, односно циљевима и задацима Савеза, асагласно својим општим актима.

У управљању средствима, органи Савеза предузимајумере у циљу  целисходног коришћењасредстава и спречавања незаконитости и других негативних појава.

Члан 38

Приходи и расходи Савеза се утврђују поврстама, и распоређују у складу са циљевима и задацима Савеза, као и сапрограмом рада за посматрану годину.

План прихода и расхода и годишњи обрачун саизвештајем о оствареним приходима и расходима за протеклу годину, усвајаСкупштина истовремено са програмом рада.

Однос прихода и расхода утврђује се завршнимрачуном. Евентуални вишак прихода над расходима  уноси се као приход у финансијски план занаредну годину.

Члан 39

Начин материјално финансијског пословања и вођењаевиденције средстава Савеза регулише се у складу са Законом о финансијском пословању.

Члан 40

Завршни рачун о извршењу финансијског плана Савеза за протеклу годину припрема Извршниодбор, а верификује  Скупштина.

Члан 41

Имовину Савеза чине покретне и непокретнествари о којима се води прописана евиденција.

Савез може стицати имовину куповином, преносомод стране друштвено правних лица, путем помоћи од стране физичких и правнихлица, као и другим законом дозвољеним начинима.

Имовином управља Извршни одбор Савеза.

Члан 42

На средствима којима располаже Савез врши сеобрачунавање амортизације средстава и ревалоризација средстава у складу сапостојећим прописима.

Члан 43

У случају престанка рада о имовини Савезаодлучује Скупштина Савеза двотрећинском већином гласова Скупштине у складу саодредбама овог Статута и Закона о удружењима.

Члан 44

Савез престаје са радом:

– на основу одлуке надлежног органа,

– ако то одлуче чланице удружене у Савез,

– ако се трајније, највише годину дана неостварују циљеви и задаци због којих је основан Савез,

– престанком рада свих организација чланицаСавеза.

Члан 45

Иницијативу за престанак рада Савеза могуподнети органи Савеза и чланице Савеза.

Иницијатива из претходног става мора бити писмено образложена.

Члан 46

Одлуку о престанку рада Савеза доноси Скупштина.

Председник Савеза је обавезан да у року од 15дана од дана доношења коначне одлуке о престанку рада Савеза, обавести о томенадлежни орган ради брисања Савеза из Регистра удружења Агенције за привреднерегистре.

 VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 47

Измене и допуне овог Статута врше се на начини по поступку предвиђеном за његово доношење.

Тумачење одредаба овога Статута даје СкупштинаСавеза.

Члан 48

Овај Статут ступа на снагу даном уписа уРегистар удружења Агенције за привредне регистре.

Члан 49

Чланице Савеза су дужне да усагласе својестатуте са  Статутом Савеза, најкасније уроку од 6 месеци од дана уписа Статута Савеза у Агенцији за привредне регистре

Члан 50

Даном ступања на снагу овог Статута престаједа важи Статут Савеза организације бубрежних инвалида Р.Србије од05.02.2006.године.

One thought on “Статут

  1. Повратни пинг: Статут | sobis2014

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s